Výročná správa PATRIA n.o. 2015

Výročná správa PATRIA n.o. za rok 2015 s prílohami

PrílohyVeľkosť
Výročná správa PATRIA n.o. 2015499.17 KB
Spravá audítora k UZ 201574.11 KB
Dodatok správy audítora696.08 KB
Účtovná závierka prvá strana32.08 KB
Súvaha46.46 KB
Výkaz ziskov a strát35.32 KB
Poznámky k účtovnej závierke324.79 KB
Plnenie rozpočtu 2015302.12 KB
Finančný plán 2016288.88 KB