Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

 
 Dolu podpísaný/-á Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
 
Bydlisko:
......................................................................................................................................
týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/ PATRIA n. o., Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec, IČO: 31 257 313, na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:
.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................
 Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním.
 
 
V ..........................,             dňa ....................
 
Podpis dotknutej osoby
 
 ...........................................
PrílohyVeľkosť
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov Dolu podpísaný.pdf351.49 KB