Verejná zbierka - Cesta do Drienoveckých kúpeľov

PATRIA n.o. ako poskytovateľ sociálnych služieb v Drienoveckých kúpeloch v spolupráci s obcou Drienovec organizuje verejnú zbierku pre účel: Oprava cestnej komunikácie medzi obcou Drienovec a Drienoveckými kúpeľami.

 Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2017-036641 na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, rozvoja sociálnych služieb a zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt.  Vykonáva na základe § 7 ods. 1 písm a) zasielaním príspevkov na osobitný účet žiadateľa, na základe zákona č. 162/2004 o verejných zbierkach. 

 Číslo účtu vedené v Prima banka Slovensko, a.s. 

SK76 5600 0000 0005 1096 6008

Zbierka trvá od 15.12.2017 do 31.10. 2018


 

Ď a k u j e m e ! 

 

Vykonávateľom zbierky je:
PATRIA n.o. - Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec, IČO: 312 57 313

Tel.: 055/ 48 98 710, 0905 537 846, info@drienoveckekupele.sk

www.drienoveckekupele.sk